Vedtægter

ØMRs klub vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted:
Forenings navn er Ølstykke Mini Race (ØMR). Den har hjemme i Egedal Kommune.

§ 2 Formål:
Dens formål er at drive modelracerbane.

§ 3 Medlemskreds:
Stk.1. Forening er åben for alle der har interesse for modelracerbane.
Stk.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til Formanden eller Kassereren. Medlemskabet er først Gyldigt når medlemmet har betalt kontingent for første halvår.

§ 4 Generalforsamling:
Stk.1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk.2.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne. eller ved annoncering i den lokale dagspresse.
Stk.3.
Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betale forfalden kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasser

Stk.5.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk.6.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk.7.
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal / pointmetoden eller prioriteringsmetoden.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk.1.
Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om de over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.2.
Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse
Stk.1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 2 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en et års periode, således at der hvert år vælges 3 medlemmer.
Stk.2.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk.4.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk.5.
Formanden og i hans fravær næstformanden, indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk.6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§ 7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk.3.
Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk.4.
Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.

§8 Tegningsregler og hæftelse
Stk.1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i foreningen. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk.2.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer
Stk.1.
Disse vedtægter skal kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordnen.
Stk.2.
Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10 Opløsning
Stk.1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2.
Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11 Datering
Stk.1.
Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den ————-2000 og senest ændret på den ordinære / ekstra ordinære generalforsamling den ——2001.

§ 12
Kontingentet Fastsættes på den årlige generalforsamling. I sæson 2017-2018 er kontigent 0 kr.